Tiek izsludināta pieteikšanās uz studentu mobilitātēm – studijām un praksei

Izmanto lielisko iespēju pieteikties ERASMUS+ programmai. Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

1) studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm;
2) praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās;
vai
3) īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs.

Studiju mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Prakses mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai  saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai Nacionālajā aģentūrā.

Nosacījumi studējošo dalībai Erasmus+ programmā

Dalībai Erasmus+ programmā var pretendēt SKK studējošie, kuri:

 • ir izpildījuši SKK studiju programmu vismaz pirmā studiju gada (40 kp.) apjomā;
 • ir nokārtojuši akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos;
 • neatrodas studiju pārtraukumā;
 • kuriem ir labas svešvalodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas vai uzņēmuma/organizācijas prasībām.
 • Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir trīs mēneši, prakses mobilitātes – divi mēneši.
 • Studējošie var piedalīties Erasmus+ programmas studiju un prakses mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus. Studiju un prakses mobilitāti var īstenot vienlaicīgi.
 • Studiju mobilitātes ietvaros semestrī apgūstamo studiju kursu apjoms ir vismaz 32 ECTS jeb 80 % no semestrī paredzētā kursu apjoma – 40 ECTS.

Pieteikumu (Iesniegums) lūdzu iesniegt koledžā līdz 30.septembrim.

Noderīga informācija:

SKK_Erasmus_mobilitate_nolikums

Iesniegums

general-multi-beneficiary-grant-agreement_lv

Erasmus-Policy-Statement

ERASMUS+ programme guide

%d bloggers like this: