Izsludinām pieteikšanos uz Erasmus+ studiju vai prakšu mobilitātēm

Izmanto lielisko iespēju pieteikties ERASMUS+ programmai. Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

1) studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm;
2) praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās;
vai
3) īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs.

Ikmēneša stipendijas apmērs ir no 650 – 750 EUR (atkarībā no dalībvalsts). Prakšu meklētājiem – mūsu sadarbības darba aģentūras nosedz dzīvošanu un ēdināšanu, kā arī papildus maksā ikmēneša kabatas naudu no 150 -250 EUR. Vairāk interesēties par iespējām – marika@skk.lv.

Dalībai Erasmus+ programmā var pretendēt SKK studējošie, kuri:

 • ir izpildījuši SKK studiju programmu vismaz pirmā studiju gada (40 kp.) apjomā;
 • ir nokārtojuši akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos;
 • neatrodas studiju pārtraukumā;
 • kuriem ir labas svešvalodas zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas vai uzņēmuma/organizācijas prasībām.
 • Minimālais studiju mobilitātes ilgums Erasmus+ programmas ietvaros ir trīs mēneši, prakses mobilitātes – divi mēneši.
 • Studējošie var piedalīties Erasmus+ programmas studiju un prakses mobilitātē vairākas reizes, nepārsniedzot 12 mēnešus. Studiju un prakses mobilitāti var īstenot vienlaicīgi.
 • Studiju mobilitātes ietvaros semestrī apgūstamo studiju kursu apjoms ir vismaz 32 ECTS jeb 80 % no semestrī paredzētā kursu apjoma – 40 ECTS.

Pieteikumu (Iesniegums) lūdzu iesniegt sekretariātā līdz 2018. gada 1.oktobrim.

Studiju mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Prakses mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Iepriekšējo dalībnieku pieredzes stāsti ir publicēti šeit 

Kas ir Erasmus prakse (stažēšanās)?

Erasmus prakse ļauj augstskolu studentiem praktizēties kādā uzņēmumā citā Eiropas valstī periodā no diviem līdz 12 mēnešiem. Tā var būt daļa no studiju programmas.

Erasmus prakses atbalsta Eiropas Komisija un tā ietver Erasmus stipendiju.

Prakses tiek atbalstītas studiju laikā, kā arī uzreiz pēc absolvēšanas.

Par Erasmus praksi var iegūt kredītpunktus.

Kāpēc? Ko es iegūšu no šīs prakses?

Erasmus prakse ir lieliska iespēja iegūt darba pieredzi starptautiskā vidē un praktizēt visas zināšanas, kas iegūtas studējot.

Dzīvot un strādāt citā valstī ir lieliska iespēja attīstīties personīgi un akadēmiski, iepazīt kultūru un iemācīties un/vai uzlabot svešvalodu prasmes.

Prakse ievērojami uzlabos tavu CV, jo varēsi norādīt starptautisku nodarbinātības pieredzi.

Tā var uzlabot tavu nodarbinātības potenciālu un sniegt darba iespējas uzreiz pēc prakses.

Prakses tiek finansētas, tāpēc saņemsi Erasmus stipendiju un, iespējams, papildu samaksu no darba devēja.

Kā?

Varat meklēt prakses iespējas dažādos veidos, piemēram:

Jautājot SKK pēc saraksta ar prakses piedāvājumiem;

Tieši sazinoties ar darba devējiem vai kompānijām citās valstīs (pa e-pastu vai telefonu);

Atsaucoties uz prakses piedāvājumiem, kurus darba devēji publicējuši savās mājaslapās vai citās vietnēs;

Sazinoties ar atpazīstamu darbā iekārtošanas aģentūru, kura palīdzēs atrast un sarunāt piemērotu prakses vienu. Šādas aģentūras parasti prasa maksāt par saviem pakalpojumiem.

Kad?

Praksei jābūt ilgumā no 2 līdz 12 mēnešiem.

Prakses ilgums un laiks ir jāsaskaņo ar SKK.

Kur?

Erasmus prakse var notikt jebkurā Eiropas savienības dalībvalstī un jebkāda veida uzņēmumā vai organizācijā (ar ļoti retiem izņēmumiem).

%d bloggers like this: