Sadarbība ar Poliju paplašinās

Broņislava Markeviča Tehnoloģiju un ekonomikas augstskola Jaroslavā, Polijā (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna – PWSTE) ir lielākā publiskā arodskola Piekarpatu reģionā. Tā ieguva 3.vietu pasaulē vērtējumā “Perspektīvas 2018”. Vērtēšana tika veikta, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: prestižu, absolventu skaitu darba tirgū, inovāciju, zinātnisko potenciālu, zinātnisko efektivitāti, izglītības apstākļiem, internacionalizāciju.

PWSTE var studēt 15 jomās: automatizācija un praktiskā elektronika, datorzinātne, ģeodēzija un kartogrāfija, celtniecība, inženiertehniskā vadīšana (3,5 gadu inženierzinātnes), kā arī kosmetoloģija, administrācija, angļu filoloģija, Eiropas studijas, vadība, māszinības, pedagoģija, finanses un grāmatvedība, iekšējā drošība, sociālais darbs, viesnīcu industrija un brīvā laika animācija (3 gadu studijas). Studijas var turpināt 2 gadu maģistrantūras programmās vadībā, pedagoģijā, māszinībās, ģeodēzijā un kartogrāfijā.

Divpusējos starptautiskos līgumos un Erasmus+ programmā var realizēt dažādus projektus, piedalīties izdevējdarbībā, zinātniskās konferencēs un konsultēties ar akadēmisko personālu.

Broņislava Markeviča Tehnoloģiju un ekonomikas augstskola Jaroslavā atrodas Polijas dienvidaustrumu daļā, tās galvenie mērķi ir: sniegt izglītojošu sākumu jauniem cilvēkiem no maziem reģioniem, pārvarēt šķēršļus izglītībai un nodrošināt vietējo darba tirgu ar kvalificētiem speciālistiem, kuri ir gatavi strādāt ekonomikā, tūrismā, veselības aprūpē un būvniecībā.

Šāda pieeja rada apstākļus zinātnes un pētniecības attīstībai sadarbībā ar augstskolām un izglītības iestādēm (valstī un ārzemēs), dalībai nacionālajos un starptautiskajos projektos, studentu mobilitātei. Daudzu starptautisku līgumu noslēgšana, ko PWSTE apstiprina, ir plaša mēroga starptautiska sadarbība

PWSTE ir ieinteresēti pastāvīgās studentu apmaiņas programmās, kas ietver projektu realizāciju izglītības un pētniecības programmās. Studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes pieaugums tiek uzskatīts par svarīgu faktoru PWSTE attīstībā. Broņislava Markeviča Tehnoloģiju un ekonomikas augstskola Jaroslavā cenšas izveidot plašu un pievilcīgu izglītības piedāvājumu, lai uzlabotu izglītības standartus mācību procesā. Lai palielinātu izglītības iestādes pievilcību ārzemju studentiem, tiek pieliktas pūles, bagātinot piedāvājumus un programmas angļu valodā.

Mūsu koledža plāno uzņemt apmaiņas studenti no šīs augstskolas jau nākamajā semestrī.

%d