Lepojamies ar saviem pedagogiem

Promocijas ceremonijā, 28.09.2018. Latvijas Universitātē, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas docents Uldis Bērziņš saņem doktora diplomu Nr.1105 – par to ka ieguvis bioloģijas doktora zinātnisko grādu molekulārajā bioloģijā

darbs – Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošuma pārbaude

Safety assessment of autologous mesenchymal stem cells

Latvijas Universitâtes 99. gadadienai veltîta LU Senâta svinîgâ sçde. Doktoru promocijas ceremonija.

%d bloggers like this: