Koledžas direktore un valdes priekšsēdētāja saņem Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja sertifikātu

Lai veidotu procesus atbilstoši kvalitātes prasībām pēc izcilības un ISO 9001:2015 novērtējuma, ir noslēgušās Kvalitātes vadības sistēmas apmācības atbilstoši ISO 9000:2015 standartam. Tās organizēja uzņēmums “Bureau Veritas”, kurš ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību. Apmācības norisinājās 4 nedēļu garumā un tās sekmīgi pabeidza koledžas direktore Inguna Kaļķe un valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte.

Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 8.2.3. ”Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr.8.2.3.0/18/A/002“Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros plānots stiprināt Starptautiskas Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk – SKK) mācību programmu, koledžas (t.sk. akadēmiskā un administratīvā personāla) darbības kapacitāti, lai ar SKK kvalitatīvu un caurskatāmu darbību veicinātu NAP 2020 prioritātes “cilvēka drošumspēja” nodrošināšanu un veidotu ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības “veselīgu” un spējīgu parūpēties par sevi un citiem attīstības modeli.

Kvalitātes vadības sistēma SKK ir ieviesta, pamatojoties uz Augstskolu likuma 5.panta Augstskolu uzdevumi 21 daļas prasībām, kurā noteikts, ka augstskolas īsteno savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas:

 • iedibina politiku un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai,
 • izstrādā mehānismus savu studiju programmu veidošanai, iekšējai apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei;
 • izveido un publisko tādus studējošo sekmju vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • izveido iekšējo kārtību un mehānismus akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes nodrošināšanai;
 • nodrošina, ka tiek vākta un analizēta informācija par studējošo sekmēm, absolventu nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar studiju programmu, par akadēmiskā personāla darba efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem un to izmaksām, augstskolas darbības rādītājiem.

SKK kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir:
– profesionāla un efektīva SKK sniegtā izglītības procesa, kā SKK atbilstīgas kvalitātes pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana un nepārtraukta uzraudzība;
– darba tirgus prasībām atbilstoša kvalitatīva pakalpojuma radīšana, t.i. – augstskola garantē, ka izglītojamais – absolvents ir ieguvis darba tirgū apzinātām kvalifikācijas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes.

Kvalitātes vadības būtība ir spēja pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (lētākus, ātrākus u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos.

Kvalitātes vadības būtiskākie pamatprincipi ir:

 • nepārtraukta pilnveidošana – regulāra institūcijas ieguldījumu, procesu un sasniegto rezultātu izvērtēšana, priekšlikumu izstrāde pilnveidošanai un kļūdu novēršanai, to ieviešana;
 • līdzdalība – visu līmeņu darbinieku iesaistīšanās kvalitātes vadības sistēmas izstrādē un uzturēšanā;
 • mērāmība – balstās statistiski noteiktos plānotos rezultātos;
 • efektivitāte – pastāvīga nevajadzīgo darbību un procesu likvidēšana;
 • sistēmiskums – aptver visus organizācijas procesus;
 • klientorientētība – organizācijas procesiem ir jāatbilst klientu vajadzībām un vēlmēm;
 • stratēģiskums – kvalitātes vadības sistēma balstās uz stratēģisku iestādes kvalitātes politiku.
%d bloggers like this: