Atskaite par padarīto ESF projekta 8.2.3. ietvaros

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekts Nr. /1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks”.

Projekta aktivitāšu īstenošana noris atbilstoši plānotajam. Novirzes no plānotā ir viena mēneša ietvaros, sakarā ar to, ka līgums ar CFLA par projekta īstenošanu tika noslēgts 2018.gada oktobrī, kas ir vienu mēnesī vēlāk, nekā bija sākotnēji plānots.

Aktivitāte “Studiju satura pilnveide”

2018.gada 19.decembra Projekta uzraudzības komitejas (turpmāk – PUK) sanāksmē apstiprinātais studiju programmu modernizācijas plāns 2019.gada janvāra mēnesī  nodots starptautiskam ekspertam peer-review izvērtēšanai. Saņemts pozitīvs novērtējums, komentāri un priekšlikumi tā pilnveidošanai.  Aktualizēts studiju programmu modernizācijas plāns, papildinot to ar jaunām aktivitātēm (sk. pielikumā).

Atbilstoši apstiprinātajam plānam 2019.gada I ceturksnī paveikts:

Studiju kursu aptaujas digitalizācija

Lai ietaupītu papīru un administratīvos resursus, paaugstinātu informācijas aprites ātrumu ir izveidotas aptaujas, kuras var aizpildīt Google vidē studenti un absolventi un lektori. Anketu paraugus skatīt 1. tabulā. (modernizācijas plāna 1.1.punkts)

1. tabula. SKK digitalizēto anketu veidi

Panopto izmantošana un mācību materiālu digitalizācija

Lai nodrošinātu studentiem attālināti apgūt lekcijas, tās atkārtot, tiek izmantots ierakstīšanas rīks un publicēšanas platforma Panopto. Ar tā palīdzību tiek ierakstītas teorētiskās nodarbības. Šobrīd ir ieraksti no lekcijām studiju kursos: Ģenētika, Fizioloģija, Terapija, Higiēna un Fizioterapija. Šajā mirklī ir ierakstītas vairāk kā 1400 minūtes (kopā) (modernizācijas plāna 1.2. punkts, projekta 4.2.2.aktivitāte).

2019. gada janvārī lektoriem bija iespēja apgūt “Digitālā rīka “Panopto” lietošana augstākās izglītības iestādē” (projekta 4.2.2. aktivitāte) četru stundu apjomā. Skatīt attēlu.

30.01.2019. tika novadītas digitālo prasmju mācības personālam divu stundu apjomā. To laikā bija iespēja apgūt digitālos rīkus, kurus var interaktīvi izmantot lekcijās, gūt atgriezenisko saiti no studentiem, veidot testus un aptaujas interneta vidē: Mentimeter.com, Plicker.com, Kahoot.com (modernizācijas plāna 3.3. punkts)

 Praktisko lekciju ieraksti notiek ar pieaicināta operatora starpniecību. (modernizācijas plāna 1.3. punkts, projekta aktivitāte 4.2.1.)

 Ierakstītās lekcijas būs iespēja publicēt Moodle vidē. http://moodle.kk.edu.lv Lapai ir autorizēta piekļuve. Skatīt ekrānšāviņu attēlā. (modernizācijas plāna 1.6. punkts)

Ir izveidota projekta versija Digitalizēto mācību materiālu vadlīnijām un samaksas kārtībai par studiju digitalizētajiem materiāliem. (modernizācijas plāna 1.4. punkts)

Lekciju hospitēšana

Lai kontrolētu izglītības kvalitāti, notiek lekciju hospitēšana. Hospitētājs aizpilda noteikta parauga veidlapu. Šajā ceturksnī ir hospitēti septiņi lektori (modernizācijas plānā 3.6. punkts).

Studiju pilnveide

Notiek gatavošanās darbi pie studiju kursu pilnveides, atbilstoši Izpētes ziņojumā dotajām ekspertu rekomendācijām. Tiks apvienots uzņēmējdarbības bloks, pilnveidotas prakses un izveidotas gadījumu analīzes abās koledžas programmās: Estētiskā kosmetoloģija un Ārstnieciskā masāža (modernizācijas plāna 2.6., 2.7., 2.8.1., 2.8.2., 2.9. punkts).

Aktivitāte “Kvalitātes vadības sistēmas un augstākās izglītības institūcijas pārvaldības procesu pilnveide”

Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana notiek atbilstoši apstiprinātajam pilnveides plānam. Pabeidzot pašnovērtējumu atbilstoši EFQM metodei aktualizēts KVS pilnveides plāns, nepārsniedzot sākotnēji noteiktos izpildes termiņus.

2019.gada I ceturksnī sagatavoti SKK kvalitātes un izcilības politikas projekts. Notikušas diskusijas par labākajiem risinājumiem  risku metodikas un neatbilstību vadības izstrādei, kā arī apzināti risinājumi kvalitātes vadība sistēmas reglamentējošo dokumentu izstrādes, noformēšanas, aktualizēšanas un arhivēšanas iekšējam normatīvajam aktam. Izstrādāta risku vadības politika, Risku un neatbilstību vadība, korekciju un korektīvo darbību veikšanas kārtība, Ieinteresēto pušu vajadzību un apmierinātības izzināšanas kārtība un piegādātāju novērtēšanas kārtība.

Aktivitāte “e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana”

Noris darbs pie informācijas sistēmas “Izglītības procesa administrēšanas sistēma” izstrādes, testēšanas. Paveikts pirmais posms un izstrādāti šādi sistēmas moduļi: studentu, darbinieku un pedagogu uzskaites modulis, datu eksports/ imports, sistēmas administrēšana, ekrānu formu pielāgošana individuālajām vajadzībām, dokumentu lietvedība.

Ar Izstrādātāju notiek regulāras tikšanās, savlaicīgi novēršot neatbilstības un pilnveidojot izstrādātos projektus.

Aktivitāte “Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveide”

2019.gada I ceturksnī turpinās koledžas direktores I.Kaļķes angļu valodas zināšanu pilnveide – regulāri 2 reizes nedēļā.

 Februāra un marta mēnesī direktore I.Kalķe un valdes priekšsēdētāja M.Ģederte ieguva kvalitātes vadības sistēmas vadītāja sertifikātu (atbilstoši ISO 9001:2015 standartam), kas nodrošina kvalitatīvu iestādes procesu un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu un sertificēšanu.

%d bloggers like this: