Tiek izsludināta cenu aptauja salīdzinošā izvērtējuma (peer-review) pakalpojumam

SKK aicina piedalīties cenu aptaujā par starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma (peer- review) pakalpojuma nodrošināšanu. Pretendenta uzdevums sagatavot starptautiski salīdzinošu izvērtējumu par projekta Nr.8.2.3.0/18/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros veikto aktivitāšu īstenošanu augstākās izglītības institūcijas iekšējās pārvaldības, kvalitātes vadības, e-risinājumu jomā.

Ziņojumā jāiekļauj:

  • vērtējums par to kā projekta ietvaros īstenotās darbības ir risinājušas konkrētās augstākās izglītības institūcijas esošās situācijas analīzes ietvaros konstatētās problēmas (tostarp analizējot stiprās un vājās puses, un identificējot galvenās problēmas un šķēršļus);
  • vērtējums kā veiktās darbības ir sekmējušas augstākās izglītības institūcijas (stratēģijā definētās), tai skaitā 8.2.3. SAM projektā, plānoto mērķu sasniegšanu;
  • informācija kā kvalitātes sistēmas pilnveide un sertifikācija, kā arī e-risinājumu pilnveidošana ietekmē/ ietekmēs studiju saturu un studiju procesa kvalitāti, tostarp kā šo veikto darbību rezultātā mainās un tiek uzlabots studiju saturs;
  • vērtējums vai sniegto pakalpojumu novērtējums pēc veiktajām izmaiņām, tostarp no studentu puses būs augstāks;
  • ieteikumi un priekšlikumi par turpmākajiem pilnveides pasākumiem;
  • novērtējumu kā veiktās administratīvo procesu izmaiņas ietekmē studiju satura un studiju procesa kvalitātes pilnveidi, ievērojot vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā;
  • izvērtējumam un tajā sniegtajiem ieteikumiem jābūt veiktam salīdzinājumā ar citas/-tu valsts/-tu vai ārvalstu augstāko izglītības institūcijas ieviesto labo praksi un pieredzi līdzvērtīgu darbību īstenošanā (augstākās izglītības institūcijas iekšējās pārvaldības, kvalitātes vadības, e-risinājumu ieviešanai).

Aicinām Jūs piedalīties, sniedzot piedāvājumu līdz 2019.gada 28.jūnijam.

Detalizētas cenu aptaujas prasības ir pievienotas dokumentā

Detailed requirements of price tender enclosed

%d bloggers like this: