Tiek saņemta “Erasmus” augstākās izglītības Harta (ECHE) 2021-2027. gadam

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 2020.gada 22.decembrī saņēma jau otro ERASMUS+ hartu par dalību programmā ERASMUS+ no 2021. līdz 2027.gadam.

“Erasmus” Augstākās izglītības harta (ECHE) nosaka vispārējo kvalitātes ietvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”.  Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.

Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

  • organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  • īstenot Erasmus+ intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
  • pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  • organizēt sagatavošanas braucienus.

Parakstot ECHE augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā, ievērojot piecas galvenās prioritātes:

  1. Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā nodrošinot Eiropai nepieciešamos zinātniekus un absolventus;
  2. Stiprināt augstākās izglītības nozīmību;
  3. Ar mobilitātes un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti;
  4. Veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti;
  5. Uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un finansēšanu.
%d