TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PUNKTI

5.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi 

1. Profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumi

Nr.

p.k.

Nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs sertifikācijas institūcijas apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

1.

Dalība pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas tālākizglītības pasākumos (sēdēs)

1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

nav

 

2.

Dalība izglītības iestāžu (kas īsteno medicīniskās izglītības programmas) neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.)

1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

 

3.

Dalība ārstniecības iestāžu neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.)

1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

 

4.

Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos Latvijā

1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

 

5.

Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos1

atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam

nav

 

6.

Dalība ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas organizētās starpdisciplīnu konferencēs

12 TIP (par katru)

nav

7.

Latvijā veidotas tālmācības apmācības programmas apguve ar saņemtu vērtējumu

atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam, bet ne vairāk kā 1 TIP par vienu akadēmisko stundu

ir

 

8.

Tālākizglītība (stažēšanās, praktiskā apmācība, voluntēšana) apmācīttiesīgās ārstniecības iestādēs

2 TIP par vienu dienu

nav

2. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

Nr.

p.k.

Nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs sertifikācijas institūcijas apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

9.

Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās

10 TIP gadā

nav

10.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem mazāk par vienu semestri gada laikā

20 TIP gadā

nav

11.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem vienu semestri vai vairāk gada laikā

40 TIP gadā

nav

12.

Darbība starptautiskās profesionālās organizācijās un to vēlētās institūcijās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros vai starptautiskās organizācijās, kuras apvieno dažādu specialitāšu ārstniecības personas

10 TK gadā

nav

13.

Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās

10 TIP gadā

nav

14.

Dalība Latvijas Zinātnes padomes vai starptautiskos zinātnisko grantu projektos

10 TIP gadā vadītājam,

2 TIP gadā dalībniekam

nav

15.

Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos, tajā skaitā līdzautoriem

30 TIP par katru

nav

16.

Uzstāšanās ar priekšlasījumu ārstniecības personu profesionālo organizāciju tālākizglītības pasākumos (sēdēs), Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, ārstniecības iestāžu vai profesionālo organizāciju klīniskās sēdēs, klīnisko gadījumu analīze un literatūras apskats

5 TIP par katru

nav

17.

Publicētas tēzes kongresu, konferenču, simpoziju un citu pasākumu tēžu apkopojumu izdevumā

10 TIP par katru

nav

18.

Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par sabiedrības veselības jautājumiem

1 TIP par katru

nav

19.

Stenda ziņojums starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos

20 TIP par katru

nav

20.

Lekciju vadīšana ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas neformālos tālākizglītības pasākumos

2 TIP par vienu akadēmisko stundu

nav

21.

Mācību grāmatu un monogrāfiju autors vai līdzautors

200 TIP

nav

22.

Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos

50 TIP par katru

nav

23.

Medicīnisku rakstu publikācijas profesionālajos izdevumos

20 TIP par katru

nav

24.

Pilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros)

30 TIP gadā

nav

25.

Nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros)

15 TIP gadā

nav

26.

Klīnisko vadlīniju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām klīnisko vadlīniju izstrādei, izvērtēšanai, reģistrēšanai un ieviešanai vai medicīnisko tehnoloģiju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanai

30 TIP katram darba grupas dalībniekam

nav

27.

Bakalaura grāda iegūšana veselības aprūpē2

150 TIP

nav

28.

Maģistra grāda iegūšana veselības aprūpē2

150 TIP

nav

29.

Doktora grāda iegūšana veselības aprūpē2

200 TIP

nav

Piezīmes.

1 Sertificējamai ārstniecības personai ir pienākums iesniegt pamatotu pārrēķinu tālākizglītības punktu skaitam, ja par dalību pasākumā ārvalstīs tiek piešķirts tālākizglītības punktu skaits, kas neatbilst vienam tālākizglītības punktam par vienu akadēmisko stundu.

2 Netiek attiecināts uz zinātniskajiem grādiem, kuri iegūti, pielīdzinot iepriekš iegūto izglītību atbilstoši normatīvajiem aktiem par grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu.

%d bloggers like this: