ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

Pirmā  līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Ārstnieciskā masāža”. Studiju virziens “ Veselības aprūpe”, kvalifikācija – masieris.

AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU:

Uzņemšana līdz 2022. gada 23. janvārim. Piesakies iepriekš un nāc uz klātienes konsultāciju par studijām koledžā.

 • Brīvdienu studijas (piektdiena, sestdiena no 9:00 – 19:00) 2 gadi un 3 mēneši

JŪS IEGŪSIET:

 • Prestižu un pieprasītu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību
 • Ceturto valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5 Eiropas kvalifikācijas līmeni.
 • Starptautiski atzītu diplomu.

Ārstnieciskās masāžas programmas absolventi saņem valsts akreditētu diplomu un Pasaules masāžas federācijas diplomu. 

JŪS  IEKĻAUS  ĀRSTNIECĪBAS  PERSONU  REĢISTRĀ, kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

Par Jūsu tālākizglītību rūpēsies Latvijas Fizikālās Medicīnas asociācija (www.lfma.lv)  

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET :

 • Vispārizglītojošos studiju kursus (uzņēmējdarbība, svešvalodas, saskarsmes psiholoģija, -uztura mācība,u.c.);
 • Nozares studiju kursus (anatomija, fizioloģija, dermatoloģija, internā medicīna, terapija, mikrobioloģija, pediatrija, farmakoloģija,u.c);
 • Profesionālos studiju kursus (Klīniskās vadlīnijas veselības aprūpē specialitātē, Fizioterapija, ergoterapija un rehabilitācija MASĀŽAS, Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes, Holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas)

STUDIJU KURSA KATALOGS IR ATRODAMS ŠEIT

 KOLEDŽAS ABSOLVENTI:

 • Strādā ārstniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs;
 • Uzsāk savu uzņēmējdarbību, privātprakses Veselības nozarē;
 • Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs

MĒRĶIS: Sagatavot profesionālus un pasaulē konkurētspējīgus  īsā cikla profesionālās augstākās izglītības  un kvalifikācijas “Masieris” speciālistus

UZDEVUMI:

 • Sagatavot studentus atbilstoši Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta un profesijas standarta” Masieris” kvalifikācijas prasībām
 • Nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām
 • Motivēt studentus nepārtrauktai profesionālās meistarības pilnveidei.
 • Nodrošināt studentiem iespēju turpināt pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās, lai iegūtu sestā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:

 • Izprot globālās tendences veselības aprūpes un ārstnieciskās masāžas jomā
 • Izprot savas profesijas higiēnas un drošības noteikumus, profesionālo ētiku
 • Spēj pielietot komunikācijas stratēģijas dažādās saskarsmes situācijās
 • Izprot cilvēka anatomiju, fizioloģiskos un vispārējos patoloģiskos procesus. Spēj saskatīt likumsakarības starp pacienta dzīvesveidu un veselības stāvokli.
 • Prot ievākt anamnēzes datus, spēj patstāvīgi izvērtēt pielietojamo masāžas veidu, tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim, spēj sniegt rekomendācijas
 • Spēj veikt atbildīgu uzņēmējdarbību
 • Savā darbā spēj ieviest jaunākos, uz pierādījumiem balstītus, veselības aprūpes jomas pētījumus

 

 

Augstskolu likums

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p-661392

48. pants Studiju virzienus, kuri akreditējami 2019. gadā, akreditē saskaņā ar šādu studiju virzienu akreditācijas grafiku:
2) studiju virzienus “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”,“Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” akreditē līdz 2022. gada 31. decembrim.  Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

%d bloggers like this: