STUDIJU KURSU KATALOGS MASĀŽĀ

STUDIJU KURSS

KURSA ANOTĀCIJA

VISPĀRIZGLĪTJOŠIE STUDIJU KURSI

Uzņēmējdarbības pamati

Lekciju kursā studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību un veidiem, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma dibināšanu un reģistrāciju, kā arī par uzņēmuma darbības analīzi un plānošanu

Personāla vadība un tiesību pamati

Sniegt izpratni par personāla vadības funkcijām organizācijā, personāla vadītāja lomu, cilvēku resursu plānošanu, personāla atlasi un tās veidiem, darba rezultātu novērtēšanu, karjeras plānošanu, personāla apmācību, kā arī dokumentu noformēšanas vispārīgām prasībām.

Profesionālā terminoloģija

Iegūt  zināšanas profesionālajā un medicīniskajā terminoloģijā. Veidot  izpratni par profesionālās terminoloģijas pielietojuma nozīmi praktiskajā darbībā, saskarē ar kolēģiem un klientiem, veicināt terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku lietošanu.

Erganomika un darba vides aizsardzība

Apgūt un spēt pielietot biomehānikas iemaņas, kas nepieciešamas darbā ar klientiem, lai mazinātu sāpju, ievainojuma risku, kā arī stresu darba laikā. Masierim ir jāizprot cēloņi, lai novērstu sāpes un ievainojumus ko izraisa darbs ar klientiem. Pārzināt vispārējos darba aizsardzības veidošanas principus. Noteikt darba vides riskus. Izprast civilās aizsardzības sistēmu valstī, zināt fizisku un juridisku personu tiesības un pienākumus šai jomā.

Ievads studijās un pētniecībā

Nodrošināt studentiem iespēju attīstīt akadēmisko un pedagoģiski pētniecisko kompetenci, lai viņi pilnvērtīgi varētu iesaistīties studijās un pētniecībā. Kursa satura apguves gaitā studentiem tiks dota iespēja dziļāk izprast savu studiju izvēli un perspektīvo profesionālās darbības jomu, pilnveidot studiju prasmes, stratēģijas un plānot un īstenot pētniecisko darbu, izstrādāt un prezentēt pamatotus pētījuma projektus, pedagoģiski pamatoti organizēt klientu mācīšanos atbilstīgi nepieciešamajām procedūrām.

Lietišķā informātika

Studiju kursa mērķis apmācīt studentu strādāt ar personālo datoru. Sniegt zināšanas par MS Office programmām( MS Word, MS Excel, MS Power Point).

Projektu vadības pamati

Veicināt studentu izpratni par projekta izstrādes un vadības principu pielietošanu profesionālajā darbībā. Kursa ietvaros tiek izskatītas projekta izstrādes un realizācijas metodikas. Kursa dalībnieki tiek nodrošināti ar zināšanām, kas nepieciešamas projektu izvēlē, plānošanā, vadīšanā, kontrolē un novērtēšanā.

Veicināt studentu izpratni par projekta izstrādes un vadības principu pielietošanu veselības aprūpes speciālista_ Masiera profesionālajā darbībā.

Profesionālā Angļu valoda

Svešvalodas kurss aptver visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu.

Otra svešvaloda _Krievu valoda

Svešvalodas kurss aptver visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu.

Civilā  aizsardzība

Studiju kurss  sagatavo speciālistu, kas pārzina Starptautiskās darba aizsardzības konvencijas, Latvijas Republikas darba aizsardzības un darba likumus un noteikumus.

Saskarsmes psiholoģija un ētika

Veidot zināšanas par personības un saskarsmes psiholoģijas struktūru, būtību un lomu cilvēciskajā un profesionālajā darbībā. Saskarsmes situācija. Verbālā un neverbālā saskarsme. Kontaktu veidi.

NOZARES STUDIJU KURSI

 

 

Anatomija

Sniegt pamatzināšanas anatomijā. Studenti pārzina skeleto-muskulārās sistēmas, kardiovaskulārās, Centrālās nervu sistēmas, Endokrīnās u.c. organisma sistēmu uzbūves principus, daļas, īpatnības un funkcijas. Pratīs veikt vitālo mērījumu novērtēšanu (pulsa, temperatūras, arteriālā spiediena). Spēs profesionāli pamatot klientam veikto procedūru nepieciešamību sejas un/vai ādas stāvokļa uzlabošanai/profilaksei.

Fizioloģija

Sniegt pamatzināšanas fizioloģijā. Dot zināšanas par organisma funkcijām, vielmaiņas procesiem organismā. Par cilvēka organisma funkcijām, daļām un to īpatnībām.Studenti spēs profesionāli pamatot klientam veikto procedūru nepieciešamību sejas un/vai ādas stāvokļa uzlabošanai/profilaksei.

Dermatoloģija

Dot vispārējas zināšanas dermatoloģijā, izskaidrot ādas uzbūves principus, dot zināšanas par biežāk sastopamajām ādas slimībām, iepazīstināt ar biežāk sastopamajiem sejas un ķermeņa ādas stāvokļiem.

Neatliekamā un pirmā medicīniskā palīdzība

Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, atbilstoši masiera kompetencei, ievērojot aktuālās pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas vadlīnijas. 

Pediatrija

Sniegt zināšanas par dažāda vecuma bērna organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, veselības stāvokļa un attīstības īpatnībām un novērtēšanu. Sniegt zināšanas par nepieciešamiem profilaktiskajiem pasākumiem masiera darbā

Internā  medicīna

Sniegt studentiem teorētiskās un

praktiskās zināšanas par slimību

epidemioloģiju, etioloģiju, riska faktoriem,

klīniskām izpausmēm, komplikācijām. Veidot izpratni par medicīnas disciplīnām, apgūstot galvenās elpošanas orgānu, sirds-asinsrites, endokrīnās un saistaudu slimības, to etioloģiju, klīniku, taktiku neatliekamās situācijās.

Mikrobioloģija, higiēna un infekciju kontrole

Sniegt zināšanas mikrobioloģijas, higiēna, infekciju kontroles pamatos. Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par higiēnas prasībām un infekciju kontroli veselīga dzīves veida nodrošināšanai. Izprast apkartējās vides faktoru (gaisa, ūdens, augsnes, uztura, apgaismojuma, ventilācijas, siltuma, darba apstākļu u.c. ) ietekmi uz cilvēka organismu, skaidrot par higiēnas prasību ievērošanu, veicot pacienta/ klienta aprūpi un procedūras

Farmakoloģija

Sniegt studentiem zināšanas par veselības aprūpes jomā masāžās pielietojamiem ārstniecības vielām/līdzekļiem, to iedarbības mehānismu, indikācijām, kontrindikācijām, blaknēm, lietošanas īpatnībām un praktisko pielietojumu un masieru praksē.

PROFESIONĀLIE STUDIJU KURSI

Klīniskās vadlīnijas veselības aprūpē

Sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetenci par veselības aprūpi masiera specialitātē, izaugsmes iespējām, spēju studentiem veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Fizioterapija un rehabilitācija

Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi fizioterapijā un vispārējā rehabilitācijā, kas nepieciešama masiera praksē.

MASĀŽAS

Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes I

Sagatavot masāžas speciālistus atbilstoši LR ārstniecības likuma un 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas masiera profesijas standarta prasībām.

Ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes II

Sagatavot masāžas speciālistus atbilstoši LR ārstniecības likuma un 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas masiera profesijas standarta prasībām.

Holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas

Sniegt studentiem teorētiskas zināšanas holistiskajā medicīnā un praktiskas iemaņas alternatīvās medicīnas masāžās, lai pilnveidotu studentu profesionālo kapacitāti un dotu viņiem iespēju palīdzēt pacientiem sasniegt optimālu veselību.

%d bloggers like this: