ERASMUS+ harta

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 2020.gada decembrī saņem jau otro ERASMUS+ hartu par dalību programmā ERASMUS+. Starptautiskajai Kosmētikas koledžai ERASMUS Universitātes Harta piešķirta no 2021. līdz 2027.gadam.

Erasmus Universitātes Harta ECHE (ECHE – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

  • organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  • īstenot Erasmus+ intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
  • pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  • organizēt sagatavošanas braucienus.

Parakstot ECHE augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā, ievērojot piecas galvenās prioritātes:

  1. Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā nodrošinot Eiropai nepieciešamos zinātniekus un absolventus;
  2. Stiprināt augstākās izglītības nozīmību;
  3. Ar mobilitātes un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti;
  4. Veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti;
  5. Uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un finansēšanu.

ECHE GUIDELINES 2021 – 2027

ERASMUS+ POLICY STATEMENT 

%d bloggers like this: