INTERNACIONALIZĀCIJA

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk tekstā – SKK) internacionalizācija, pamatojoties uz SKK Stratēģiju, ir viena no būtiskākajām prioritātēm koledžas attīstībā.

Internacionalizācijas politikas mērķis ir mērķtiecīga virzība uz izcilību, koledžas atvēršanās pasaulei ar nolūku uzlabot savu konkurētspēju starptautiskā un nacionālā līmenī:

 • starptautiska sadarbība pētījumos;
 • studentu un mācībspēku apmaiņa;
 • kopīgi starptautiski projekti;
 • cieša sadarbība ar partnervalstīm;
 • ārvalstu mācībspēku ilgtermiņa piesaiste;
 • ārzemju studentu piesaiste;
 • mācībspēku piedalīšanās zinātniskos pētījumos ārzemēs;
 • ārzemju zinātnieku piedalīšanās pētījumos augstskolā;
 • partnerorganizāciju tīkla izveide ar Āziju.
 • studentu piedalīšanās starptautiskajos konkursos;

SKK internacionalizācijas uzdevumi:

 • piesaistīt ārvalstu stratēģiskos partnerus;
 • slēgt līgumus ar starptautiskajām organizācijām, koledžām un universitātēm;
 • organizēt vieslektoru un ārvalstu viesu uzņemšanu;
 • organizēt starptautisko CIBTAC eksāmenu;
 • koordinēt starptautiskos pētījumus;
 • organizēt starptautiskos pasākumus, tai skaitā International Week;
 • organizēt Erasmus+ mobilitātes;
 • absolventu starptautiskā tālākizglītība.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

SKK ir ieguvusi CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy & Cosmetology) Starptautiskās skaistumkopšanas un kosmetoloģijas savienības akreditāciju un ir tās biedrs kopš 2015. gada. SKK ir Pasaules
masāžas federācijas (World Massage Federation) biedrs un arī oficiālais pārstāvis Rīgā kopš 2017. gada. Estētiskās kosmetoloģijas programmas absolventi, beidzot koledžu, kārto CIBTAC starptautisko eksāmenu un saņem starptautisko CIBTAC diplomu, savukārt Ārstnieciskās masāžas programmas absolventi saņem Pasaules masāžas federācijas diplomu.
Kopš 2017. gada ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Spānijas darba aģentūru (www.s.w.e.p.com) – prakšu mobilitātēs uz Spānijas piecu zvaigžņu SPA viesnīcām ir bijušas jau daudzas SKK studentes.

ABSOLVENTU TĀLĀKIZGLĪTĪBA

SKK ir noslēgti līgumi ar augstākās izglītības iestādēm Lietuvā un Lielbritānijā par tālākajām studijām bakalaura līmenī. Pateicoties noslēgtajam līgumam, Dērbijas Universitātē (University of Derby) jau studē divas SKK absolvente, iegūstot bakalaura grādu BSc Wellness Management.

ERASMUS+ STARPTAUTISKĀS MOBILITĀTES
Studentiem un pasniedzējiem ir iespēja izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs. Mobilitātes ir pierādījušas savu ilgtspējīgo, labvēlīgo un uz attīstību vērsto ietekmi uz tās dalībniekiem, iesaistītajām organizācijām, un SKK turpinās aktīvu darbu pie starptautiskās dimensijas stiprināšanas un iekļaušanās kopējos Eiropas izglītības un nodarbinātības procesos, lai veicinātu augstākās izglītības kvalitātes un prestiža pieaugumu.
SKK ir stabils sadarbības partneru tīkls. Uz 2020. gadu ir iegūts ievērojams stabilu partneru skaits, ir noslēgti vairāk kā 30 sadarbības līgumi. SKK aktīvi īsteno studentu un personāla mobilitātes Erasmus+ KA1 projektu
ietvaros. Mobilitātes ir īstenotas Spānijā, Austrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Bulgārijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Itālijā, Dānijā, Īrijā, Kiprā, Francijā, Nīderlandē, Grieķijā.

SADARBĪBA AR ĀZIJAS VALSTĪM
Viens no stratēģiskajiem mērķiem ir paplašināts partnerorganizāciju tīklu ar Āzijas valstīm. Plānots noslēgt sadarbības līgumus ar Taizemi, Japānu, Malaiziju, Singapūru, Indonēziju, Koreju, Apvienotajiem Arābu emirātiem, Indiju un citām valstīm. Šobrīd ir noslēgts sadarbības līgums ar Indonēziju un plānota studentu prakšu un personāla mobilitāte abos virzienos.

INTERNACIONALIZĀCIJAS STRATĒĢIJAS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:

%d