KAS IR ERASMUS+

Programmas vispārējais mērķis ir mūžizglītības veidā atbalstīt cilvēku izglītības, profesionālo un personisko attīstību
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietu
kvalitāti un sociālo kohēziju, kā arī sekmējot inovāciju un stiprinot Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Programmas būtībā ir svarīgs instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā ar tās pamatā esošajām nozaru darba kārtībām, sekmējot jaunatnes politikas sadarbību saskaņā ar Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam un attīstot Eiropas dimensiju sportā.


Programmas konkrētie mērķi ir šādi:
– veicināt personu un grupu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, taisnīgumu, izcilību,
radošumu un inovāciju organizāciju un politikas līmenī izglītības un apmācības jomā,
– veicināt neformālo un ikdienējo mācību mobilitāti un aktīvu iesaistīšanos jauniešu vidū, kā arī sekmēt
sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, radošumu un inovāciju jaunatnes jomas organizāciju un politikas līmenī,
– veicināt sporta personāla mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, kvalitāti, iekļaušanu, radošumu un inovāciju
sporta organizāciju un sporta politikas līmenī.

Izmanto lielisko iespēju pieteikties ERASMUS+ programmai. Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

1) studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm, vairāk šeit:
2) praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās, vairāk info šeit:
vai
3) īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs.

Noderīga informācija:

SKK Erasmus+ kārtība

SKK Erasmus+ nolikums

Erasmus+ programmas vadlīnijas 2021

ECHE guidelines

Erasmus-Policy-Statement

Erasmus+ ICC declaration

ERASMUS+ programme guide

%d bloggers like this: