DIPLOMS UN PIELIKUMI

DIPLOMS UN DIPLOMA PIELIKUMS

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai.

Studenti, absolvējot universitāti, diplomu pielikumu saņem par brīvu latviešu un angļu valodās. Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti. Ministru kabineta noteikumi Nr. 202.

59_diploma_pielikums_AM_LV_janis_berzins_paraugs

Diploms_masieris

Diploms_sk_spec

Informējam, ka SKK akreditācija tiek pagarināta līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Augstskolu likums

https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums#p-661392

  1. Studiju virzienus, kuri akreditējami 2019. gadā, akreditē saskaņā ar šādu studiju virzienu akreditācijas grafiku:

1) studiju virzienus “Psiholoģija”, “Tiesību zinātne”, “Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditē līdz 2020. gada 31. decembrim. Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim;

2) studiju virzienus “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība” akreditē līdz 2022. gada 30. jūnijam. Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam;

 (21.06.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

%d