PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta vide

SKK mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību SKK nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SKK ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr SKK nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no SKK mājas lapas.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par SKK mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

SKK mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas.

Ir sīkdatnes, no kurām var atteikties, bet ir, no kurām tehnisku iemeslu dēļ nevar atteikties, jo tad nebūs iespējams nodrošināt pilnīgu mājas lapas funkcionēšanu.

Ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem vari iepazīties SKK Privātuma politikas pielikumā Nr.1 “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”

SKK veiktā personas datu apstrāde
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža SIA (reģ.nr. LV40003253478, juridiskā adrese Rīga, Graudu iela 68, LV-1058) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.

Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums pa e-pastu: info@skk.lv, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

Ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar SKK īstenoto PRIVĀTUMA POLITIKU

Personas datu apstrādes mērķi

Personas datu apstrāde tiek veikta personai saņemot pakalpojumu, kas tiek sniegts personai atbilstoši SKK normatīvajiem tiesību aktiem, dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, t.sk. SKK darbība attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, (t.sk. apmeklējot SKK interneta vietnes), noslēdzot līgumu ar SKK, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. elektroniskā vidē (piemēram, veicot pieteikšanos pakalpojumam SKK mājaslapā). Vairāk aprakstīts PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Personas datu saņēmēji

Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana

SKK apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Piekrišanas

PIEKRIŠANA ir klienta brīvi sniegta atļauja SKK apstrādāt datus konkrētam mērķim. Piekrišanu sniegšana klientam dod papildu iespējas un priekšrocības. Piekrišanu nesniegšana neietekmē esošo datu apstrādi.

Piekrišanas var atsaukt klātienē SKK vai pa e-pastu info@skk.lv

SKK piekrišanas

  • Saņemt sms un e-pastus ar aktuālo studiju informāciju
  • Būt par modeli praktiskajās nodarbībās

Ar SKK privātuma politiku lūdzu iepazīties šeit: 47_SKK_Privatuma_politika_2021_6.versija

%d