ESF PROJEKTS

ESF projekts Nr.8.2.3.0/18/A/002 Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs ekonomiskās izaugsmes dalībnieks 

Projekta mērķis: Stiprināt Starptautiskas Kosmetoloģijas koledžas (SKK) mācību programmu, koledžas (t.sk. akadēmiskā un administratīvā personāla) darbības kapacitāti, lai ar SKK kvalitatīvu un caurskatāmu darbību veicinātu NAP 2020 prioritātes “cilvēka drošumspēja” nodrošināšanu un veidotu ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības “veselīgu” un spējīgu parūpēties par sevi un citiem attīstības modeli. 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 18 mēnešu laikā paaugstinās koledžas 2 studiju programmu konkurētspēju nozarē, veicot programmu pilnveidi un mācību materiālu digitalizāciju, pielietojot inovatīvas metodes. Iesaistīsies akadēmiskā godīguma pārvaldībā, kā arī pilnveidos koledžas vadošā personāla kompetences un veidot procesus atbilstoši kvalitātes prasībām pēc izcilības un ISO 9001:2015 novērtējuma. Īstenojot paredzētās aktivitātes – studiju programmu satura pilnveides pasākumi un e-mācību risinājumu un digitalizācijas pasākums nodrošinās SAM mērķa “pilnveidot augstākās izglītības institūcijas studiju programmu satura kvalitāti, efektīvi izmantojot pieejamos resursus”. Tiks pilveidota augstākās izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēma, studiju pārvaldības sistēmas un augstākās izglītības institūcijas struktūrvienību funkciju, kā arī pārvaldības procesu pilnveide un akadēmiskā godīguma ieviešana.  

Projekta sadarbības partneri:    

Latvijas Fizikālā medicīnas asociācija
Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija

Projekta īstenošanas termiņš:   01.08.2018. – 29.02.2020.

Projektā paredzētais finansējums:    150 000,00 EUR

%d