STUDIJU KURSU KATALOGS

Screen Shot 2016-03-24 at 9.22.52 AM

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studiju kursu un moduļu apraksti

STUDIJU KURSS KURSA ANOTĀCIJA
VISPĀRIZGLĪTJOŠIE STUDIJU KURSI
Uzņēmējdarbības pamati Lekciju kursā studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību un veidiem, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma dibināšanu un reģistrāciju, kā arī par uzņēmuma darbības analīzi un plānošanu
Personāla vadība un tiesību pamati Sniegt izpratni par personāla vadības funkcijām organizācijā, personāla vadītāja lomu, cilvēku resursu plānošanu, personāla atlasi un tās veidiem, darba rezultātu novērtēšanu, karjeras plānošanu, personāla apmācību, kā arī dokumentu noformēšanas vispārīgām prasībām.
Mārketings Lekciju kursā studenti saņems pamatzināšanas marketingā, pārzinās mārketinga mērķus un uzdevumus, kā arī galvenās funkcijas un darbības koncepcijas.
Lietišķā informātika Studiju kursa mērķis apmācīt studentu strādāt ar personālo datoru. Sniegt zināšanas par MS Office programmām( MS Word, MS Excel, MS Power Point).
Projektu izstrāde un vadība Veicināt studentu izpratni par projekta izstrādes un vadības principu pielietošanu profesionālajā darbībā. Kursa ietvaros tiek izskatītas projekta izstrādes un realizācijas metodikas. Kursa dalībnieki tiek nodrošināti ar zināšanām, kas nepieciešamas projektu izvēlē, plānošanā, vadīšanā, kontrolē un novērtēšanā.
Angļu valoda Svešvalodas kurss aptver visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu.
Otra svešvaloda _Krievu valoda Svešvalodas kurss aptver visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu, runu un rakstīšanu.
Darba un vides aizsardzība Studiju kurss  sagatavo speciālistu, kas pārzina Starptautiskās darba aizsardzības konvencijas, Latvijas Republikas darba aizsardzības un darba likumus un noteikumus.
Saskarsmes psiholoģija un ētika Veidot zināšanas par personības un saskarsmes psiholoģijas struktūru, būtību un lomu cilvēciskajā un profesionālajā darbībā. Saskarsmes situācija. Verbālā un neverbālā saskarsme. Kontaktu veidi.
NOZARES STUDIJU KURSI
 

 

Anatomija

Sniegt pamatzināšanas anatomijā. Studenti pārzina skeleto-muskulārās sistēmas, kardiovaskulārās, Centrālās nervu sistēmas, Endokrīnās u.c. organisma sistēmu uzbūves principus, daļas, īpatnības un funkcijas. Pratīs veikt vitālo mērījumu novērtēšanu (pulsa, temperatūras, arteriālā spiediena). Spēs profesionāli pamatot klientam veikto procedūru nepieciešamību sejas un/vai ādas stāvokļa uzlabošanai/profilaksei.
Fizioloģija Sniegt pamatzināšanas fizioloģijā. Dot zināšanas par organisma funkcijām, vielmaiņas procesiem organismā. Par cilvēka organisma funkcijām, daļām un to īpatnībām.Studenti spēs profesionāli pamatot klientam veikto procedūru nepieciešamību sejas un/vai ādas stāvokļa uzlabošanai/profilaksei.
Dermatoloģija Dot vispārējas zināšanas dermatoloģijā, izskaidrot ādas uzbūves principus, dot zināšanas par biežāk sastopamajām ādas slimībām, iepazīstināt ar biežāk sastopamajiem sejas un ķermeņa ādas stāvokļiem.
Veselības mācība un pirmā palīdzība Sniegt studentiem zināšanas par veselību kā vienotu veselumu cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās veselības labklājības veicināšanā; rosināt izpratni par veselīga dzīvesveida un veselību veicinošo faktoru nozīmi cilvēka labklājības pilnveidošanā; izskaidrot personiskās un darba higiēnas nozīmību individuālās un sabiedrības veselības veicināšanā.
Terapija Dot zināšanas iekšķīgajās slimībās. Atpazīt dažādu slimību izpausmes uz ādas.
Uzturmācība Dot zināšanas par uztura vielām un produktiem, to bioloģisko nozīmi, vielu maiņu organismā un par uzturu dažādos dzīves posmos.
Mikrobioloģija un Ģenētika Uzdevums ir iepazīstināt ar mikroorganismu un vīrusu uzbūvi, īpašībām, to izplatību apkārtējā vidē un ietekmi uz cilvēka veselību.
Farmakoloģija Sniegt informāciju par klīniskās farmakoloģijas pamatpostulātiem un izzināt ar zāļu lietošanu saistītos jautājumus.
Kosmētikas ķīmija Iegūt priekšstatu par kosmētikas līdzekļu attīstību saistībā ar zinātnes sasniegumiem un dažādu tautu empīriskiem novērojumiem. Iegūt izpratni par kosmētisko līdzekļu sastāvdaļām, to īpašībām un funkcionālo nozīmi, kā arī gūt priekšstatu par dažādo kosmētikas līdzekļu sastāvu veidošanas principiem. Iegūt priekšstatu un izpratni par augiem kā ārstniecisko un kosmētisko līdzekļu avotu.
PROFESIONĀLIE STUDIJU KURSI
Aroma terapija Sniegt zināšanas par aroma terapiju, ēterisko eļļu pielietošanu kosmetoloģijā. Pārzinās biežāk izmantotās ēteriskās eļļas kosmetoloģijā, aroma terapijas nozīmi.
Stilistika Dot priekšstatu par imidžu, stilu, to izmantošanu. Mācīt pielietot iegūtās zināšanas skaistumkopšanas speciālista profesionālā imidža veidošanā.
Dekoratīvā kosmētika Iegūt zināšanas stila un dekoratīvās kosmētikas pamatos. Iemācīt uzklāt klienta vajadzībām un stilam atbilstošu make-up. Veidot dienas un vakara make-up. Studenti spēs izvērtēt un noteikt atbilstošo formu un krāsu gammu.
Manikīrs, pedikīrs Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas manikīra, pedikīra darbā. Dot pamatzināšanas par naga uzbūvi un naga formas veidošanu. Sniegt zināšanas arī par citiem manikīra veidiem, nagu lakošanu.
Estētiskā ķirurģija un mezoterapija Apgūt zināšanas estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas pamatos un veidot prasmes pielietot mezoterpijas injekciju metodes, pārzināt to izvēles principus un pielietošanu. Sniegt zināšanas par estētiskās ķirurģijas un mezoterapijas vadlīnijām un principiem. Veidot praktiskās iemaņas estētiskās mezoterapijas procedūru veikšanā.
Mikropigmentācija Augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana permanentā make-up veidošanas jomā. Sagatavot skaistumkopšanas speciālistus kosmetoloģijā patstāvīgi izdarīt mikropigmentācijas procedūru.
Elektroprocedūras Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un prasmes par sejas un ķermeņa estētisko problēmu diagnostiku un risināšanu, pielietojot jaunākās aparāttehnoloģiskās iespējas sejas un ķermeņa kopšanas procedūrās, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas operācijām.
Materiālmācība Iemācīt profesijas vadlīnijas un praktiskās iemaņas specialitātē. Prast sastādīt un veikt klienta individuālo skaistumkopšanas programmu.
Higiēna Sniegt studentiem zināšanas par higiēnu, tās iedalījumu; veidot izpratni par higiēnas nozīmi cilvēka veselības veicināšanā, darbā un atpūtā; izskaidrot kosmētiķa darba higiēnas pamatjēdzienus.
 

Klasiskā ķermeņa masāža un pēdu refleksoterapija

 Sniegt studentiem zināšanas par ķermeņa anatomisko uzbūvi; klasiskās masāžas ietekmi uz organismu, indikācijām un kontrindikācijām, masāžas higiēnu, izmantojamiem materiāliem.
Ķermeņa kosmētiskās procedūras Kursa mērķis: prasme veikt ķermeņa kosmētiskās procedūras un kompetence to izvēlē pēc klienta indikācijām. Kursa uzdevumi: iegūt zināšanas par ķermeņa estētiskajām problēmām, to diagnostikas metodēm, cēloņiem un risinājumu paņēmieniem; procedūru pielietošanas indikācijas un kontrindikācijas.
Litoterapija Sekmēt topošo skaistumkopšanas speciālistu izpratni par minerālu būtību, nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, to lomu skaistumkopšanas industrijā un praktisko pielietojumu skaistumkopšanas procedūrās.Iegūt priekšstatu par minerālu izplatību, daudzveidību un fizikāli ķīmiskajām īpašībām.
Sejas masāžas  Iemācīt veikt patstāvīgi sejas masāžas, ievērojot masāžu shēmas. Zināt masāžu veidus, indikācijas, kontrindikācijas.
Sejas kosmētiskās procedūras un pīlingi.  Apgūt teorētiskās un praktiskās profesionālās kosmētiskās līnijas procedūras un galvenās to sastāvdaļas. Pratīs izvēlēties konkrētu procedūru noteiktam ādas tipam un patstāvīgi to pielietot. Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās sejas kosmētikas procedūru apguvē. Specifisko kosmētikas produktu sastāvdaļas.

Izsmeļošāks  Studiju kursa katalogs atrodams ŠEIT.

%d bloggers like this: